بت ها را بشکن...

   وسط بت شکنی ات نایست،اگر تو را به چنگ اورند مجرم می خوانندت؛

   بشکنشان،نگو نمیتوانم،خودت را جای همه آن شخصیت اولهایی بگذار که تشویق یا نکوهششان کردی...!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید

شاید تشویقشان میکنم چون خودم جای آنها نیستم...